Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO olimpiadawiedzyekonomicznej.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym olimpiadawiedzyekonomicznej.pl prowadzony jest przez osobę fizyczną prowadząca działalność pod firmą KSM Emil Derda z siedzibą w Warszawie, ul. Batuty 7, lok. 720, 02-743 Warszawa, wpisana do CEIDG, numer NIP: 9462605630, REGON: 369334057
 2. Sklep internetowy olimpiadawiedzyekonomicznej.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy olimpiadawiedzyekonomicznej.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, Google Chrome w wersji 37 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej, obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług;
 2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z zasobów Usługodawcy na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie i Umowie;
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy;
 5. Usługa – określona w Regulaminie i świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w formie kursu;
 6. kurs stacjonarny – usługa edukacyjna organizowana przez Usługodawcę, w postaci cyklicznych zajęć odbywających się w określonym czasie i pod wskazanym adresem, w wyznaczonym przedmiotowo zakresie, przez prowadzących;
 7. kurs e-learningowy – usługa edukacyjna organizowana przez Usługodawcę, w postaci nauczania zdalnego przy wykorzystaniu wybranych kanałów komunikacji, polegająca w szczególności na cyklicznym udostępnianiu materiałów edukacyjnych i kontroli ich wykorzystania, przez prowadzących;
 8. materiały edukacyjne – autorskie pomoce naukowe oferowane Usługobiorcy przez Usługodawcę, w szczególności prezentacje multimedialne, skrypty, testy, kartkówki, quizy;
 9. prowadzący – osoba fizyczna prowadząca zajęcia edukacyjne w ramach kursu, posiadająca kwalifikacje merytoryczne, połączona z Usługodawcą stosunkiem prawnym;
 10. olimpiady przedmiotowe – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce, funkcjonujące w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 ze zmianami).
 11. strona internetowa Usługodawcy – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym: olimpiadawiedzyekonomicznej.pl

§ 3

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług.
 2. W celu prawidłowego korzystania z materiałów edukacyjnych, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach kursu e-learningowego lub stacjonarnego, wymagany jest od Usługobiorcy dostęp do:
  1. komputera lub innego urządzenia multimedialnego (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu;
   b) poczty elektronicznej (e-mail);
   c) przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player;
   d) programów/aplikacji umożliwiających pobranie, używanie i zapisywanie materiałów edukacyjnych, w szczególności w formatach pliku: .zip, .pdf, .doc lub .docx, .ppt lub pptx., .jpg.
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących usług edukacyjnych:
  1. kursu stacjonarnego przygotowującego do startu w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej. Polega on na przekazywaniu Usługobiorcy przez prowadzącego lub prowadzących wiedzy merytorycznej i informacji dodatkowych, których poznanie i opanowanie pomaga w przygotowaniu do uczestnictwa tegoż Usługobiorcy w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej oraz poszerzaniu przedmiotowej wiedzy. Prowadzący korzysta na zajęciach z materiałów edukacyjnych i udostępnia je Usługobiorcy. Materiały edukacyjne mogą być udostępniane Usługobiorcy poprzez stosowną grupę na portalu https://www.facebook.com (lub innym), której członkami są: prowadzący, Usługobiorcy uczestniczący w kursie w grupie zajęciowej lub indywidualnie, osoba lub osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu administrowania i kontroli prawidłowości przebiegu kursu. Stosowna grupa na portalu https://www.facebook.com (lub innym) służy również kontaktowi między prowadzącym a Usługobiorcą poza zajęciami. Prowadzący może kontrolować postępy nauczania przez różne formy sprawdzania wiedzy Usługobiorcy. W szczególnych sytuacjach utrudniających bezpieczne stacjonarne odbywanie zajęć, usługodawca zastrzega sobie prawo do organizacji kursu lub jego części przy pomocy Internetu w formie webinarium, o czym informuje Usługobiorcę. Webinarium odbywa się w czasie rzeczywistym przy użyciu wskazanego przez Usługodawcę powszechnie dostępnego programu (lub aplikacji) umożliwiającego transmisję audiowizualną. Kurs kończy się bezpośrednio przed drugim etapem odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej. Usługodawca oferuje zainteresowanemu Usługobiorcy przygotowanie do uczestnictwa w trzecim etapie (finałowym) odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej, zgodnie z ofertą.
  2. kursu e-learningowego przygotowującego do startu w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej. Polega on na przekazywaniu Usługobiorcy przez prowadzącego lub prowadzących, wiedzy merytorycznej i informacji dodatkowych, których poznanie i opanowanie pomaga w przygotowaniu do uczestnictwa tegoż Usługobiorcy w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej oraz poszerzaniu przedmiotowej wiedzy. Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu stosownej grupy na portalu https://www.facebook.com (lub innym), której członkami są: prowadzący, Usługobiorca i osoba lub osoby wskazane przez Usługodawcę w celu administrowania i kontroli prawidłowości przebiegu kursu. Prowadzący udostępnia materiały edukacyjne przeznaczone do samodzielnej nauki Usługobiorcy i kontroluje jego postępy nauczania poprzez kontakt w ramach wyżej wymienionej grupy, która służy również kontaktowi między prowadzącym a Usługobiorcą. Tempo przerabiania materiałów kursowych zależy od bieżących ustaleń między prowadzącym i Usługobiorcą oraz od okoliczności. Kurs kończy się bezpośrednio przed drugim etapem odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej. Usługodawca oferuje zainteresowanemu Usługobiorcy przygotowanie do uczestnictwa w trzecim etapie (finałowym) odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej, zgodnie z ofertą.
 4. Ogólne ceny kursów wymienionych powyżej składają się w 60% z wartości udostępnionych materiałów edukacyjnych, zaś w 40% z wartości opieki i przekazywania wiedzy przez prowadzącego.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową olimpiadawiedzyekonomicznej.pl, dokonać wyboru usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Informacje o usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego wskazany podczas składania zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr…”;
  2. płatnością w systemie PayU lub przelewy24;
 5. Wybór zamawianych przez Klienta usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. W procedurze technicznej składania zamówienia Klient powinien kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.
 7. W celu finalizacji zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.
 8. Finalizacja przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy świadczenia usług, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 10. Umowę o świadczenie usług traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.
 12. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy świadczenia usług w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 13. Usługobiorca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 14. Usługobiorca, który złożył oświadczenie żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. 
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 3. W okresie wypowiedzenia są naliczane opłaty wynikające z Umowy.
 4. W dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, ulega ona rozwiązaniu, a Usługodawca zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
 5. W  przypadku  rażącego  naruszenia  Umowy lub Regulaminu  Usługodawca,  jak  również Usługobiorca  może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Zwrot ceny przez Usługodawcę następuje według następujących zasad: 
  1. Usługobiorcy zostanie zwrócona część uiszczonej uprzednio ceny za zapłacone, a nieodbyte ze względu na rozwiązanie umowy zajęcia, która odpowiada wartości opieki i przekazywania wiedzy przez prowadzącego, o której mowa w §3 ust. 3. Rozliczenie dokonywane będzie proporcjonalnie, według pozostałej do zakończenia kursu liczby dni;
  2. Usługobiorcy nie zostanie zwrócona część uiszczonej uprzednio ceny, która odpowiada wartości materiałów edukacyjnych, o której mowa w §3 ust. 3. W związku z powyższym, niewykorzystane dotychczas w kursie materiały edukacyjne są w całości udostępniane Usługobiorcy w okresie wypowiedzenia umowy, chyba że do rozwiązania umowy doszło wskutek rażącego naruszenia Umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę.

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług  edukacyjnych.
 2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Usługodawcy;
  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy;
  3. elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: reklamacje@indekswkieszeni.pl
 3. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji elektronicznej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji jeżeli jest inny, adres e-mail, numer telefonu);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. precyzyjne przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
  4. czytelny podpis Usługobiorcy, w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej;
 6. Reklamacje, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 8. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Usługobiorcę odpowiedzi na reklamację.
 9. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Usługobiorcy przysługuje skierowanie sprawy na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub skierowanie sprawy do postępowania na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Usług wymaga podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację świadczenia Usług.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Umowy i Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy prawa powszechnie obowiązującego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia Usługobiorców wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę , który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Regulaminie.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
 5. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie. 
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 7. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
 8. Regulamin obowiązuje Usługobiorców, którzy zawrą z Usługobiorcą Umowę od dnia 01.12.2021 r. 
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.